Week 11 Picks
Main Menu
Old Picks: Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10
Contact webmaster Click here tomake your picks
Z name Game_1:
Alabama (10.5)
@
Kentucky
Game_2:
Arizona (10)
@
Colorado
Game_3:
Michigan (4.5)
@
Penn St
Game_4:
Oklahoma St (2.5)
@
UCF
Game_5:
NC State (2.5)
@
Wake Forest
Game_6:
Maryland (2)
@
Nebraska
Game_7:
Minnesota (1)
@
Purdue
Game_8:
USC
@
Oregon (15.5)
Game_9:
Miami
@
Florida St (14)
Game_10:
Florida
@
LSU (13.5)
Game_11:
W Virginia
@
Oklahoma (12.5)
Game_12:
Duke
@
N Carolina (11)
Game_13:
Mississippi
@
Georgia (10.5)
Game_14:
Utah
@
Washington (9)
Game_15:
Texas Tech
@
Kansas (3.5)
Game_16:
Auburn
@
Arkansas (3)
Game_17:
VA Tech
@
Boston Col (2.5)
Game_18:
Rutgers
@
Iowa (2)
Game_19:
Tennessee
@
Missouri (1)
Game_20:
Wash State
@
California (1)
1 AAAATIES,
2023-11-16
15:33:51
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
N
N Carolina (11) in OT
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
Delete entry # 1
2 AAATHEKEY,
2023-11-16
15:28:53
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (4.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
UCF
UCF
Confidence: 10
NC
NC State (2.5)
Confidence: 10
Maryland
Maryland (2)
Confidence: 10
Purdue
Purdue
Confidence: 10
Oregon
Oregon (15.5)
Confidence: 10
Florida
Florida St (14)
Confidence: 10
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma (12.5)
Confidence: 10
N
N Carolina (11)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (9)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech
Confidence: 10
Auburn
Auburn
Confidence: 10
VA
VA Tech
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2)
Confidence: 10
Missouri
Missouri (1)
Confidence: 10
California
California (1)
Confidence: 10
Delete entry # 2
3 Allee, Chris
2023-11-12
01:05:09
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (4.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Oklahoma
Oklahoma St (2.5)
Confidence: 10
NC
NC State (2.5)
Confidence: 10
Maryland
Maryland (2)
Confidence: 10
Minnesota
Minnesota (1)
Confidence: 10
Oregon
Oregon (15.5)
Confidence: 10
Florida
Florida St (14)
Confidence: 10
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma (12.5)
Confidence: 10
N
N Carolina (11)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (9)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Auburn
Auburn
Confidence: 10
Boston
Boston Col (2.5)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2)
Confidence: 10
Missouri
Missouri (1)
Confidence: 10
California
California (1)
Confidence: 10
Delete entry # 3
4 Sheffield, Britt
2023-11-11
16:51:17
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 10
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 10
Michigan
Michigan (4.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (2.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
NC
NC State (2.5)
Confidence: 10
Maryland
Maryland (2)
Confidence: 10
Minnesota
Minnesota (1)
Confidence: 10
Oregon
Oregon (15.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Florida
Florida St (14)
Confidence: 10
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma (12.5)
Confidence: 10
N
N Carolina (11)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (9)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Auburn
Auburn
Confidence: 10
Boston
Boston Col (2.5)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee
Confidence: 10
Wash
Wash State
Confidence: 10
Delete entry # 4
5 Eagle, Jake
2023-11-11
16:35:45
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 10
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 10
Michigan
Michigan (4.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (2.5)
Confidence: 10
Wake
Wake Forest
Confidence: 10
Maryland
Maryland (2)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Minnesota
Minnesota (1)
Confidence: 10
Oregon
Oregon (15.5)
Confidence: 10
Florida
Florida St (14)
Confidence: 10
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma (12.5)
Confidence: 10
N
N Carolina (11)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (9)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (3)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Boston
Boston Col (2.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Iowa
Iowa (2)
Confidence: 10
Missouri
Missouri (1)
Confidence: 10
California
California (1)
Confidence: 10
Delete entry # 5
6 Hundley, Elissa
2023-11-11
14:50:30
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 20
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 20
Michigan
Michigan (4.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (2.5)
Confidence: 10
NC
NC State (2.5)
Confidence: 5
Maryland
Maryland (2)
Confidence: 5
Minnesota
Minnesota (1)
Confidence: 5
Oregon
Oregon (15.5)
Confidence: 20
Florida
Florida St (14)
Confidence: 20
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 20
Oklahoma
Oklahoma (12.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
N
N Carolina (11)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Washington
Washington (9)
Confidence: 5
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 5
Arkansas
Arkansas (3)
Confidence: 5
Boston
Boston Col (2.5)
Confidence: 5
Iowa
Iowa (2)
Confidence: 5
Missouri
Missouri (1)
Confidence: 5
California
California (1)
Confidence: 5
Delete entry # 6
7 Hundley, Pam
2023-11-11
14:42:33
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 20
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 20
Michigan
Michigan (4.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (2.5)
Confidence: 5
NC
NC State (2.5)
Confidence: 5
Maryland
Maryland (2)
Confidence: 5
Minnesota
Minnesota (1)
Confidence: 5
Oregon
Oregon (15.5)
Confidence: 20
Florida
Florida St (14)
Confidence: 20
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 20
Oklahoma
Oklahoma (12.5)
Confidence: 10
N
N Carolina (11)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (9)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 5
Arkansas
Arkansas (3)
Confidence: 5
Boston
Boston Col (2.5)
Confidence: 5
Iowa
Iowa (2)
Confidence: 5
Missouri
Missouri (1)
Confidence: 5
California
California (1)
Confidence: 5
Iowa St (7)
@
BYU
STUPID DOG PICK 3
Arizona St
@
UCLA (17)
STUPID DOG PICK 1
GA Tech
@
Clemson (14.5)
STUPID DOG PICK 2
Delete entry # 7
8 Hundley, Lewis
2023-11-11
14:37:48
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 20
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 20
Penn
Penn St
Confidence: 5

STUPID DOG PICK 3
UCF
UCF
Confidence: 5
Wake
Wake Forest
Confidence: 5
Nebraska
Nebraska
Confidence: 5
Minnesota
Minnesota (1)
Confidence: 5
Oregon
Oregon (15.5)
Confidence: 20
Florida
Florida St (14)
Confidence: 20
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 20
Oklahoma
Oklahoma (12.5)
Confidence: 20
N
N Carolina (11)
Confidence: 15
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 5
Washington
Washington (9)
Confidence: 5
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 5
Auburn
Auburn
Confidence: 5

STUPID DOG PICK 1
VA
VA Tech
Confidence: 5
Rutgers
Rutgers
Confidence: 5
Tennessee
Tennessee
Confidence: 5
Wash
Wash State
Confidence: 5
GA Tech
@
Clemson (14.5)
STUPID DOG PICK 2
Delete entry # 8
9 Delp, Al
2023-11-11
14:14:41
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 10
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 10
Michigan
Michigan (4.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Oklahoma
Oklahoma St (2.5)
Confidence: 10
NC
NC State (2.5)
Confidence: 10
Maryland
Maryland (2)
Confidence: 10
Minnesota
Minnesota (1)
Confidence: 10
Oregon
Oregon (15.5)
Confidence: 10
Florida
Florida St (14)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 10
W
W Virginia
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
N
N Carolina (11)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (9)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (3)
Confidence: 10
VA
VA Tech
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee
Confidence: 10
California
California (1)
Confidence: 10
Delete entry # 9
Let’s GOOOOO MOUNTAINEERS!!!!!!
10 Boyd, Mark
2023-11-11
13:33:49
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Colorado
Colorado
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (4.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Oklahoma
Oklahoma St (2.5)
Confidence: 10
Wake
Wake Forest
Confidence: 10
Nebraska
Nebraska
Confidence: 10
Purdue
Purdue
Confidence: 10
Oregon
Oregon (15.5)
Confidence: 10
Florida
Florida St (14)
Confidence: 10
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma (12.5)
Confidence: 10
N
N Carolina (11)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (9)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Auburn
Auburn
Confidence: 10
VA
VA Tech
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2)
Confidence: 10
Missouri
Missouri (1)
Confidence: 10
Wash
Wash State
Confidence: 10
Delete entry # 10
11 Ingram, Mitch
2023-11-11
12:40:38
Kentucky
Kentucky in OT
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Arizona
Arizona (10) in OT
Confidence: 10
Penn
Penn St in OT
Confidence: 10
UCF
UCF in OT
Confidence: 10
Wake
Wake Forest in OT
Confidence: 10
Maryland
Maryland (2) in OT
Confidence: 10
Purdue
Purdue in OT
Confidence: 10
Oregon
Oregon (15.5) in OT
Confidence: 10
Florida
Florida St (14) in OT
Confidence: 10
LSU
LSU (13.5) in OT
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma (12.5) in OT
Confidence: 10
N
N Carolina (11) in OT
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Georgia
Georgia (10.5) in OT
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Washington
Washington (9) in OT
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5) in OT
Confidence: 10
Auburn
Auburn in OT
Confidence: 10
Boston
Boston Col (2.5) in OT
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2) in OT
Confidence: 10
Missouri
Missouri (1) in OT
Confidence: 10
California
California (1) in OT
Confidence: 10
Delete entry # 11
12 Hundley, Tom
2023-11-11
05:27:20
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (4.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Oklahoma
Oklahoma St (2.5)
Confidence: 10
NC
NC State (2.5)
Confidence: 10
Maryland
Maryland (2)
Confidence: 10
Minnesota
Minnesota (1)
Confidence: 10
Oregon
Oregon (15.5)
Confidence: 10
Florida
Florida St (14)
Confidence: 10
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma (12.5)
Confidence: 10
N
N Carolina (11)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (9)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Auburn
Auburn
Confidence: 10
Boston
Boston Col (2.5)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2)
Confidence: 10
Missouri
Missouri (1)
Confidence: 10
California
California (1)
Confidence: 10
Delete entry # 12
13 Boland, Sheilla
2023-11-11
04:06:10
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (4.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Oklahoma
Oklahoma St (2.5)
Confidence: 10
NC
NC State (2.5)
Confidence: 10
Nebraska
Nebraska
Confidence: 10
Minnesota
Minnesota (1)
Confidence: 10
Oregon
Oregon (15.5)
Confidence: 10
Florida
Florida St (14)
Confidence: 10
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma (12.5)
Confidence: 10
N
N Carolina (11)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (9)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Auburn
Auburn
Confidence: 10
Boston
Boston Col (2.5)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2)
Confidence: 10
Missouri
Missouri (1)
Confidence: 10
California
California (1)
Confidence: 10
Delete entry # 13
14 Boyd, Kim
2023-11-11
03:58:47
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (4.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Oklahoma
Oklahoma St (2.5)
Confidence: 10
Wake
Wake Forest
Confidence: 10
Nebraska
Nebraska
Confidence: 10
Purdue
Purdue
Confidence: 10
Oregon
Oregon (15.5)
Confidence: 10
Florida
Florida St (14)
Confidence: 10
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma (12.5)
Confidence: 10
N
N Carolina (11)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (9)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Auburn
Auburn
Confidence: 10
Boston
Boston Col (2.5)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2)
Confidence: 10
Missouri
Missouri (1)
Confidence: 10
Wash
Wash State
Confidence: 10
Delete entry # 14
15 Taylor, Brad
2023-11-11
03:49:19
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 20
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 20
Michigan
Michigan (4.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (2.5)
Confidence: 0
NC
NC State (2.5)
Confidence: 0
Maryland
Maryland (2)
Confidence: 0
Purdue
Purdue
Confidence: 0
USC
USC
Confidence: 20
Miami
Miami
Confidence: 20
Florida
Florida
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 2
W
W Virginia
Confidence: 20
Duke
Duke
Confidence: 20
Mississippi
Mississippi
Confidence: 20
Washington
Washington (9)
Confidence: 20
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Auburn
Auburn
Confidence: 0
Boston
Boston Col (2.5)
Confidence: 0
Iowa
Iowa (2)
Confidence: 0
Tennessee
Tennessee
Confidence: 0
California
California (1)
Confidence: 0
Arkansas St
@
S Alabama (11)
STUPID DOG PICK 1
Indiana
@
Illinois (6)
STUPID DOG PICK 3
Delete entry # 15
16 Watford, Pam
2023-11-11
01:40:19
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 10
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Michigan
Michigan (4.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (2.5)
Confidence: 10
NC
NC State (2.5)
Confidence: 10
Maryland
Maryland (2)
Confidence: 10
Purdue
Purdue
Confidence: 10
Oregon
Oregon (15.5)
Confidence: 10
Florida
Florida St (14)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Oklahoma
Oklahoma (12.5)
Confidence: 10
N
N Carolina (11)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (9)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (3)
Confidence: 10
VA
VA Tech
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2)
Confidence: 10
Missouri
Missouri (1)
Confidence: 10
California
California (1)
Confidence: 10
Delete entry # 16
17 ,
2023-11-11
00:26:08
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (4.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Oklahoma
Oklahoma St (2.5)
Confidence: 10
NC
NC State (2.5)
Confidence: 10
Maryland
Maryland (2)
Confidence: 10
Minnesota
Minnesota (1)
Confidence: 10
Oregon
Oregon (15.5)
Confidence: 10
Florida
Florida St (14)
Confidence: 10
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma (12.5)
Confidence: 10
N
N Carolina (11)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (9)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (3)
Confidence: 10
Boston
Boston Col (2.5)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee
Confidence: 10
California
California (1)
Confidence: 10
Delete entry # 17
18 Rotta, Daryl
2023-11-10
23:21:57
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 20
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 20
Michigan
Michigan (4.5)
Confidence: 20
UCF
UCF
Confidence: 0

STUPID DOG PICK 3
Wake
Wake Forest
Confidence: 0
Nebraska
Nebraska
Confidence: 0
Purdue
Purdue
Confidence: 0
Oregon
Oregon (15.5)
Confidence: 20
Florida
Florida St (14)
Confidence: 20
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 20
Oklahoma
Oklahoma (12.5)
Confidence: 20
N
N Carolina (11)
Confidence: 20
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (9)
Confidence: 20
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Auburn
Auburn
Confidence: 0

STUPID DOG PICK 2
Boston
Boston Col (2.5)
Confidence: 0
Iowa
Iowa (2)
Confidence: 0
Missouri
Missouri (1)
Confidence: 0
California
California (1)
Confidence: 0
Iowa St (7)
@
BYU
STUPID DOG PICK 1
Delete entry # 18
19 Sellers, Matt
2023-11-10
21:25:06
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 10
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 10
Michigan
Michigan (4.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Oklahoma
Oklahoma St (2.5)
Confidence: 10
NC
NC State (2.5)
Confidence: 10
Maryland
Maryland (2)
Confidence: 10
Minnesota
Minnesota (1)
Confidence: 10
Oregon
Oregon (15.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Florida
Florida St (14)
Confidence: 10
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma (12.5)
Confidence: 10
N
N Carolina (11)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Washington
Washington (9)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (3)
Confidence: 10
Boston
Boston Col (2.5)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee
Confidence: 10
Wash
Wash State
Confidence: 10
Delete entry # 19
20 Long, Marshall
2023-11-10
13:17:35
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 10
Michigan
Michigan (4.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Oklahoma
Oklahoma St (2.5)
Confidence: 10
NC
NC State (2.5)
Confidence: 10
Maryland
Maryland (2)
Confidence: 10
Minnesota
Minnesota (1)
Confidence: 10
USC
USC
Confidence: 10
Florida
Florida St (14)
Confidence: 10
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma (12.5)
Confidence: 10
N
N Carolina (11)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (9)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Auburn
Auburn
Confidence: 10
VA
VA Tech
Confidence: 10
Rutgers
Rutgers
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee
Confidence: 10
Wash
Wash State
Confidence: 10
Indiana
@
Illinois (6)
STUPID DOG PICK 2
Delete entry # 20
21 Rushing, Casey
2023-11-10
01:56:50
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 10
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 10
Penn
Penn St
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Oklahoma
Oklahoma St (2.5)
Confidence: 10
NC
NC State (2.5)
Confidence: 10
Maryland
Maryland (2)
Confidence: 10
Minnesota
Minnesota (1)
Confidence: 10
Oregon
Oregon (15.5)
Confidence: 10
Florida
Florida St (14)
Confidence: 10
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma (12.5)
Confidence: 10
N
N Carolina (11)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (9)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (3)
Confidence: 10
Boston
Boston Col (2.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Iowa
Iowa (2)
Confidence: 10
Missouri
Missouri (1)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
California
California (1)
Confidence: 10
Delete entry # 21
22 Goodmon, Roger
2023-11-09
23:21:58
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 10
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 10
Penn
Penn St
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Oklahoma
Oklahoma St (2.5)
Confidence: 10
NC
NC State (2.5)
Confidence: 10
Maryland
Maryland (2)
Confidence: 10
Minnesota
Minnesota (1)
Confidence: 10
Oregon
Oregon (15.5)
Confidence: 10
Florida
Florida St (14)
Confidence: 10
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma (12.5)
Confidence: 10
N
N Carolina (11)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Washington
Washington (9)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (3)
Confidence: 10
Boston
Boston Col (2.5)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Tennessee
Tennessee
Confidence: 10
California
California (1)
Confidence: 10
Delete entry # 22
23 Mize, Wade
2023-11-09
19:05:53
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 18
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 5

STUPID DOG PICK 1
Michigan
Michigan (4.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Oklahoma
Oklahoma St (2.5)
Confidence: 9
NC
NC State (2.5)
Confidence: 7
Maryland
Maryland (2)
Confidence: 4
Purdue
Purdue
Confidence: 3
Oregon
Oregon (15.5)
Confidence: 20
Florida
Florida St (14)
Confidence: 20
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 18
Oklahoma
Oklahoma (12.5)
Confidence: 17
N
N Carolina (11)
Confidence: 15
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 20
Washington
Washington (9)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 8
Arkansas
Arkansas (3)
Confidence: 2

STUPID DOG PICK 2
VA
VA Tech
Confidence: 3
Iowa
Iowa (2)
Confidence: 5
Tennessee
Tennessee
Confidence: 4
California
California (1)
Confidence: 2
Delete entry # 23
24 Chase, Jim
2023-11-09
17:03:23
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (4.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Oklahoma
Oklahoma St (2.5)
Confidence: 10
NC
NC State (2.5)
Confidence: 10
Maryland
Maryland (2)
Confidence: 10
Minnesota
Minnesota (1)
Confidence: 10
Oregon
Oregon (15.5)
Confidence: 10
Florida
Florida St (14)
Confidence: 10
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma (12.5)
Confidence: 10
N
N Carolina (11)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (9)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (3)
Confidence: 10
Boston
Boston Col (2.5)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee
Confidence: 10
California
California (1)
Confidence: 10
Delete entry # 24
25 Riley, Chris
2023-11-09
00:13:42
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 10
Michigan
Michigan (4.5)
Confidence: 5
Oklahoma
Oklahoma St (2.5)
Confidence: 10
NC
NC State (2.5)
Confidence: 10
Maryland
Maryland (2)
Confidence: 0
Minnesota
Minnesota (1)
Confidence: 5
Oregon
Oregon (15.5)
Confidence: 15
Florida
Florida St (14)
Confidence: 15
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 15
Oklahoma
Oklahoma (12.5)
Confidence: 20
N
N Carolina (11)
Confidence: 15
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 15

STUPID DOG PICK 1
Washington
Washington (9)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (3)
Confidence: 0
Boston
Boston Col (2.5)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2)
Confidence: 10
Missouri
Missouri (1)
Confidence: 5
California
California (1)
Confidence: 10
Delete entry # 25
26 Howell, Jermie
2023-11-09
00:11:26
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 10
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 10
Penn
Penn St
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Oklahoma
Oklahoma St (2.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
NC
NC State (2.5)
Confidence: 10
Nebraska
Nebraska
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Purdue
Purdue
Confidence: 10
Oregon
Oregon (15.5)
Confidence: 10
Florida
Florida St (14)
Confidence: 20
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 20
Oklahoma
Oklahoma (12.5)
Confidence: 10
N
N Carolina (11)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (9)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 5
Auburn
Auburn
Confidence: 5
Boston
Boston Col (2.5)
Confidence: 5
Iowa
Iowa (2)
Confidence: 10
Missouri
Missouri (1)
Confidence: 5
California
California (1)
Confidence: 10
Delete entry # 26
27 Hobson, Brian
2023-11-08
12:41:01
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (4.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Oklahoma
Oklahoma St (2.5)
Confidence: 10
NC
NC State (2.5)
Confidence: 10
Maryland
Maryland (2)
Confidence: 10
Minnesota
Minnesota (1)
Confidence: 10
Oregon
Oregon (15.5)
Confidence: 10
Florida
Florida St (14)
Confidence: 10
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma (12.5)
Confidence: 10
N
N Carolina (11)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (9)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (3)
Confidence: 10
Boston
Boston Col (2.5)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee
Confidence: 10
Wash
Wash State
Confidence: 10
Delete entry # 27
28 Long, Mark
2023-11-08
05:42:52
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (4.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
UCF
UCF
Confidence: 10
Wake
Wake Forest
Confidence: 10
Nebraska
Nebraska
Confidence: 10
Purdue
Purdue
Confidence: 10
Oregon
Oregon (15.5)
Confidence: 10
Florida
Florida St (14)
Confidence: 10
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma (12.5)
Confidence: 10
N
N Carolina (11)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (9)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (3)
Confidence: 10
Boston
Boston Col (2.5)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2)
Confidence: 10
Missouri
Missouri (1)
Confidence: 10
California
California (1)
Confidence: 10
Delete entry # 28
29 Edmondson, Tyler
2023-11-06
20:35:37
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 19
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 10
Michigan
Michigan (4.5)
Confidence: 15
Oklahoma
Oklahoma St (2.5)
Confidence: 5
NC
NC State (2.5)
Confidence: 10
Maryland
Maryland (2)
Confidence: 10
Purdue
Purdue
Confidence: 5
Oregon
Oregon (15.5)
Confidence: 15
Florida
Florida St (14)
Confidence: 19
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 19
Oklahoma
Oklahoma (12.5)
Confidence: 10
Duke
Duke
Confidence: 1
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Washington
Washington (9)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Auburn
Auburn
Confidence: 6
Boston
Boston Col (2.5)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2)
Confidence: 10
Missouri
Missouri (1)
Confidence: 5
Wash
Wash State
Confidence: 1
Iowa St (7)
@
BYU
STUPID DOG PICK 2
Delete entry # 29
30 Line,
2023-11-06
18:49:39
Alabama
Alabama (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Arizona
Arizona (10)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (4.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Oklahoma
Oklahoma St (2.5)
Confidence: 10
NC
NC State (2.5)
Confidence: 10
Maryland
Maryland (2)
Confidence: 10
Minnesota
Minnesota (1)
Confidence: 10
Oregon
Oregon (15.5)
Confidence: 10
Florida
Florida St (14)
Confidence: 10
LSU
LSU (13.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma (12.5)
Confidence: 10
N
N Carolina (11)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (10.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (9)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (3)
Confidence: 10
Boston
Boston Col (2.5)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2)
Confidence: 10
Missouri
Missouri (1)
Confidence: 10
California
California (1)
Confidence: 10
Delete entry # 30
Page #1 of 1