Week 3 Picks
Main Menu
Old Picks: Wk1 | Wk2
Contact webmaster Click here tomake your picks
Z name Game_1:
Texas (14.5)
@
Baylor
Game_2:
Oklahoma (14)
@
Cincinnati
Game_3:
Kentucky (14)
@
Vanderbilt
Game_4:
N Carolina (6.5)
@
Pittsburgh
Game_5:
Maryland (5.5)
@
Michigan St
Game_6:
Texas Tech (4.5)
@
W Virginia
Game_7:
Ohio St (3)
@
Notre Dame
Game_8:
Oregon St (2.5)
@
Wash State
Game_9:
Florida St (1.5)
@
Clemson
Game_10:
Oklahoma St
@
Iowa St (3)
Game_11:
Colorado St
@
Middle Tenn (3)
Game_12:
Mississippi
@
Alabama (6.5)
Game_13:
Auburn
@
Texas A&M (7)
Game_14:
Memphis
@
Missouri (7)
Game_15:
UCF
@
Kansas St (7)
Game_16:
UTSA
@
Tennessee (20)
Game_17:
Colorado
@
Oregon (20.5)
Game_18:
UCLA
@
Utah (5.5)
Game_19:
Miss State
@
S Carolina (6)
Game_20:
GA Tech
@
Wake Forest (6.5)
1 AAAATIES,
2023-09-18
06:35:23
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
Delete entry # 1
2 AAATHEKEY,
2023-09-18
06:31:10
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Florida
Florida
Confidence: 10
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Missouri
Missouri
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (3)
Confidence: 10
Syracuse
Syracuse (3)
Confidence: 10
Ohio
Ohio
Confidence: 10
W
W Virginia
Confidence: 10
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
BYU
BYU
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10
S
S Alabama
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
James
James Mad
Confidence: 10
Delete entry # 2
3 Sheffield, Britt
2023-09-16
15:53:12
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (3)
Confidence: 10
Syracuse
Syracuse (3)
Confidence: 10
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
W
W Virginia
Confidence: 10
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
N
N Mex State in OT
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
Troy
Troy (2)
Confidence: 10
Delete entry # 3
4 Sheffield, Britt
2023-09-16
15:51:57
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (3)
Confidence: 10
Syracuse
Syracuse (3)
Confidence: 10
Ohio
Ohio
Confidence: 10
W
W Virginia
Confidence: 10
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
N
N Mex State in OT
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
Troy
Troy (2)
Confidence: 10
Delete entry # 4
5 Wilson, Lee
2023-09-16
15:51:46
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Arizona
Arizona St
Confidence: 10
Purdue
Purdue
Confidence: 10
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
W
W Virginia
Confidence: 10
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
Troy
Troy (2)
Confidence: 10
Delete entry # 5
6 Benedict, Brandon
2023-09-16
15:43:23
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10

SD PICKS 1,2 and 3
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (3)
Confidence: 10
Syracuse
Syracuse (3)
Confidence: 10
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
Pittsburgh
Pittsburgh (1)
Confidence: 10
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
Troy
Troy (2)
Confidence: 10
Delete entry # 6
7 Rutledge, John
2023-09-16
14:49:09
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (3)
Confidence: 10
Purdue
Purdue
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
Pittsburgh
Pittsburgh (1)
Confidence: 10
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
Troy
Troy (2)
Confidence: 10
Delete entry # 7
8 Cook, Dave
2023-09-16
13:37:14
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Fresno
Fresno St (3)
Confidence: 10
Purdue
Purdue
Confidence: 10
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
W
W Virginia
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 1
VA
VA Tech
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
BYU
BYU
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
Troy
Troy (2)
Confidence: 0
Delete entry # 8
9 Ingram, Mitch
2023-09-16
12:45:03
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (3)
Confidence: 10
Syracuse
Syracuse (3)
Confidence: 10
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
W
W Virginia
Confidence: 10
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
Troy
Troy (2)
Confidence: 10
Delete entry # 9
10 Taylor, Brad
2023-09-16
12:41:45
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 20
Penn
Penn St (15)
Confidence: 20
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 20
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 20
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 2
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 3
TX
TX Christian (7)
Confidence: 20
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 0

STUPID DOG PICK 1
Arizona
Arizona St
Confidence: 0
Purdue
Purdue
Confidence: 0
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 0
W
W Virginia
Confidence: 0
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 0
N
N Carolina (7)
Confidence: 0
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 20
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 0
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 0
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 20
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 20
Troy
Troy (2)
Confidence: 0
Delete entry # 10
Updated for confidence picks
11 Delp, Al
2023-09-16
10:50:52
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (3)
Confidence: 10
Purdue
Purdue
Confidence: 10
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
W
W Virginia
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
VA
VA Tech
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
Troy
Troy (2)
Confidence: 10
Delete entry # 11
Lets GOOOOO MOUNTAINEERS Fire Neil Brown
12 Edmondson, Tyler
2023-09-16
10:19:53
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Arizona
Arizona St
Confidence: 10
Purdue
Purdue
Confidence: 10
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
W
W Virginia
Confidence: 10
VA
VA Tech
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
James
James Mad
Confidence: 10
Delete entry # 12
13 Hundley, Elissa
2023-09-16
05:51:15
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 20
TX
TX Christian (7)
Confidence: 5
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 5
Fresno
Fresno St (3)
Confidence: 10
Syracuse
Syracuse (3)
Confidence: 10
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
Pittsburgh
Pittsburgh (1)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
Troy
Troy (2)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Delete entry # 13
14 Hundley, Pam
2023-09-16
05:43:38
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10
Penn
Penn St (15)
Confidence: 20
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Florida
Florida
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (3)
Confidence: 5
Syracuse
Syracuse (3)
Confidence: 5
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 5
Pittsburgh
Pittsburgh (1)
Confidence: 5
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 5
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 20
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 20
Troy
Troy (2)
Confidence: 5
Delete entry # 14
15 Allee, Chris
2023-09-16
04:56:07
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (3)
Confidence: 10
Syracuse
Syracuse (3)
Confidence: 10
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
Pittsburgh
Pittsburgh (1)
Confidence: 10
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
Troy
Troy (2)
Confidence: 10
Delete entry # 15
16 Rotta, Daryl
2023-09-16
04:37:30
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 20
Penn
Penn St (15)
Confidence: 20
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 20
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 20
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 0

STUPID DOG PICK 3
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Missouri
Missouri
Confidence: 0

STUPID DOG PICK 1
Arizona
Arizona St
Confidence: 0

STUPID DOG PICK 2
Purdue
Purdue
Confidence: 0
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 0
W
W Virginia
Confidence: 0
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 0
N
N Carolina (7)
Confidence: 20
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 20
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 0
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 20
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 20
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 20
Troy
Troy (2)
Confidence: 0
Delete entry # 16
17 Hundley, Lewis
2023-09-16
04:16:04
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (3)
Confidence: 5
Purdue
Purdue
Confidence: 10
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
W
W Virginia
Confidence: 5
VA
VA Tech
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 5
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 20
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 20
Troy
Troy (2)
Confidence: 5
Delete entry # 17
18 Taylor, Brad
2023-09-16
03:51:08
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Arizona
Arizona St
Confidence: 10
Purdue
Purdue
Confidence: 10
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
W
W Virginia
Confidence: 10
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
Troy
Troy (2)
Confidence: 10
Delete entry # 18
19 ,
2023-09-16
02:57:09
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Arizona
Arizona St
Confidence: 10
Syracuse
Syracuse (3)
Confidence: 10
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
W
W Virginia
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
Troy
Troy (2)
Confidence: 10
Delete entry # 19
20 Long, Mark
2023-09-16
02:20:00
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Arizona
Arizona St
Confidence: 10
Purdue
Purdue
Confidence: 10
Ohio
Ohio
Confidence: 10
W
W Virginia
Confidence: 10
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
Troy
Troy (2)
Confidence: 10
Delete entry # 20
21 Fowler, Ed
2023-09-16
02:00:52
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (3)
Confidence: 10
Syracuse
Syracuse (3)
Confidence: 10
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
Pittsburgh
Pittsburgh (1)
Confidence: 10
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
Troy
Troy (2)
Confidence: 10
Delete entry # 21
22 Howell, Jermie
2023-09-16
01:44:20
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Charlotte
Charlotte
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10
Houston
Houston
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Arizona
Arizona St
Confidence: 10
Purdue
Purdue
Confidence: 10
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
W
W Virginia
Confidence: 10
VA
VA Tech
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
Troy
Troy (2)
Confidence: 10
Delete entry # 22
23 Goodmon, April
2023-09-16
01:44:05
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10
Indiana
Indiana
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Charlotte
Charlotte
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Missouri
Missouri
Confidence: 10
Arizona
Arizona St
Confidence: 10
Purdue
Purdue
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
W
W Virginia
Confidence: 10
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
Troy
Troy (2)
Confidence: 10
Delete entry # 23
24 Nelson, Jake
2023-09-16
01:37:11
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Arizona
Arizona St
Confidence: 10
Syracuse
Syracuse (3)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
W
W Virginia
Confidence: 10
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
James
James Mad
Confidence: 10
Delete entry # 24
25 Boyd, Kim
2023-09-16
00:56:30
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Arizona
Arizona St
Confidence: 10
Purdue
Purdue
Confidence: 10
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
W
W Virginia
Confidence: 10
VA
VA Tech
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
N
N Mex State
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
James
James Mad
Confidence: 10
Delete entry # 25
26 Boyd, Mark
2023-09-16
00:11:37
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Arizona
Arizona St
Confidence: 10
Purdue
Purdue
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
Pittsburgh
Pittsburgh (1)
Confidence: 10
VA
VA Tech
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
N
N Mex State
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
Troy
Troy (2)
Confidence: 10
Delete entry # 26
27 Eagle, Jake
2023-09-15
22:14:16
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10
Houston
Houston
Confidence: 10
Missouri
Missouri
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (3)
Confidence: 10
Purdue
Purdue
Confidence: 10
Ohio
Ohio
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Pittsburgh
Pittsburgh (1)
Confidence: 10
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
Troy
Troy (2)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Delete entry # 27
28 Sellers, Matt
2023-09-15
20:29:11
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (3)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Syracuse
Syracuse (3)
Confidence: 10
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
Pittsburgh
Pittsburgh (1)
Confidence: 5

STUPID DOG PICK 2
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 15
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 15
James
James Mad
Confidence: 5

STUPID DOG PICK 1
Delete entry # 28
29 Rushing, Casey
2023-09-15
20:03:08
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (3)
Confidence: 10
Purdue
Purdue
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
Pittsburgh
Pittsburgh (1)
Confidence: 10
VA
VA Tech
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
N
N Mex State
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
Troy
Troy (2)
Confidence: 10
Delete entry # 29
30 Boland, Sheilla
2023-09-15
19:47:56
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (3)
Confidence: 10
Syracuse
Syracuse (3)
Confidence: 10
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
W
W Virginia
Confidence: 10
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
Troy
Troy (2)
Confidence: 10
Delete entry # 30
31 Kaiser, Josh
2023-09-15
18:56:21
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 6

STUPID DOG PICK 3
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 14
Fresno
Fresno St (3)
Confidence: 10
Purdue
Purdue
Confidence: 10
Ohio
Ohio
Confidence: 10
W
W Virginia
Confidence: 10
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10
S
S Alabama
Confidence: 4
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 20
James
James Mad
Confidence: 6
Delete entry # 31
32 Long, Marshall
2023-09-15
17:53:08
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (3)
Confidence: 10
Syracuse
Syracuse (3)
Confidence: 10
Ohio
Ohio
Confidence: 10
Pittsburgh
Pittsburgh (1)
Confidence: 10
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
James
James Mad
Confidence: 10
Delete entry # 32
I think this is the the most times I have seen the Ohio Bobcats on this sheet in one season ever I love it
33 Barone, Shane
2023-09-15
14:43:58
Michigan
Michigan St
Confidence: 10
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10
Miss
Miss State in OT
Confidence: 10
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Arizona
Arizona St
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Purdue
Purdue
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
Pittsburgh
Pittsburgh (1)
Confidence: 10
VA
VA Tech
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
N
N Mex State
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
James
James Mad
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Delete entry # 33
34 Chase, Jim
2023-09-15
13:40:42
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (3)
Confidence: 10
Purdue
Purdue
Confidence: 10
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
W
W Virginia
Confidence: 10
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
James
James Mad
Confidence: 10
Delete entry # 34
35 Mize, Wade
2023-09-15
08:25:35
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 12
Penn
Penn St (15)
Confidence: 20
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 20
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 14
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (3)
Confidence: 2

STUPID DOG PICK 3
Syracuse
Syracuse (3)
Confidence: 3
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 2
Pittsburgh
Pittsburgh (1)
Confidence: 0
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 15
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 20
Troy
Troy (2)
Confidence: 2

STUPID DOG PICK 2
Delete entry # 35
36 Riley, Chris
2023-09-15
01:24:15
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10
Penn
Penn St (15)
Confidence: 20
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 5
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 0

STUPID DOG PICK 1
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 5

STUPID DOG PICK 2
TX
TX Christian (7)
Confidence: 15
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 15
Fresno
Fresno St (3)
Confidence: 5
Syracuse
Syracuse (3)
Confidence: 0

STUPID DOG PICK 3
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 5
Pittsburgh
Pittsburgh (1)
Confidence: 5
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 15
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 15
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 15
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 20
Troy
Troy (2)
Confidence: 10
Delete entry # 36
37 Goodmon, Roger
2023-09-14
23:28:58
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Arizona
Arizona St
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Purdue
Purdue
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
Pittsburgh
Pittsburgh (1)
Confidence: 10
VA
VA Tech
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
N
N Mex State
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
Troy
Troy (2)
Confidence: 10
Delete entry # 37
38 Hundley, Tom
2023-09-14
17:51:22
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 3
Penn
Penn St (15)
Confidence: 20
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 20
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (3)
Confidence: 0
Syracuse
Syracuse (3)
Confidence: 0
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 0
Pittsburgh
Pittsburgh (1)
Confidence: 0
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 0
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 20
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 1
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 2
Troy
Troy (2)
Confidence: 0
Delete entry # 38
39 Hobson, Brian
2023-09-14
11:06:50
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Arizona
Arizona St
Confidence: 10
Purdue
Purdue
Confidence: 10
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
Pittsburgh
Pittsburgh (1)
Confidence: 10
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
Troy
Troy (2)
Confidence: 10
Delete entry # 39
40 Line,
2023-09-14
05:48:01
Washington
Washington (16.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Penn
Penn St (15)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
LSU
LSU (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Louisville
Louisville (9.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia St (8)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (7)
Confidence: 10
TX
TX Christian (7)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St (5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (3)
Confidence: 10
Syracuse
Syracuse (3)
Confidence: 10
Iowa
Iowa St (2.5)
Confidence: 10
Pittsburgh
Pittsburgh (1)
Confidence: 10
Rutgers
Rutgers (4)
Confidence: 10
N
N Carolina (7)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas (10)
Confidence: 10
New
New Mexico (1.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St (7)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (20.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (27)
Confidence: 10
Troy
Troy (2)
Confidence: 10
Delete entry # 40
41Confidence:


Confidence:


Confidence:


Confidence:


Confidence:


Confidence:


Confidence:


Confidence:


Confidence:


Confidence:


Confidence:


Confidence:


Confidence:


Confidence:


Confidence:


Confidence:


Confidence:


Confidence:


Confidence:


Confidence:
Delete entry # 41
Page #1 of 1