Week 6 Picks
Main Menu
Old Picks: Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5
Contact webmaster Click here tomake your picks
Z name Game_1:
Oregon St (9.5)
@
California
Game_2:
LSU (6.5)
@
Missouri
Game_3:
Notre Dame (6.5)
@
Louisville
Game_4:
TX Christian (6.5)
@
Iowa St
Game_5:
Fresno St (5.5)
@
Wyoming
Game_6:
Colorado (4)
@
Arizona St
Game_7:
S Florida (3.5)
@
UAB
Game_8:
Alabama (2.5)
@
Texas A&M
Game_9:
Colorado St (1.5)
@
Utah St
Game_10:
Texas Tech (1)
@
Baylor
Game_11:
Purdue
@
Iowa (2.5)
Game_12:
UCF
@
Kansas (3)
Game_13:
Boston Col
@
Army (3.5)
Game_14:
Wash State
@
UCLA (3.5)
Game_15:
Oklahoma
@
Texas (6)
Game_16:
Syracuse
@
N Carolina (8.5)
Game_17:
Arkansas
@
Mississippi (11.5)
Game_18:
Kentucky
@
Georgia (14)
Game_19:
Vanderbilt
@
Florida (18.5)
Game_20:
Marshall
@
NC State (7)
1 AAAATIES,
2023-10-08
18:47:48
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
Delete entry # 1
2 AAATHEKEY,
2023-10-08
18:38:41
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Louisville
Louisville
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Iowa
Iowa St
Confidence: 10
Wyoming
Wyoming
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
UAB
UAB
Confidence: 10
Alabama
Alabama (2.5)
Confidence: 10
Utah
Utah St
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3)
Confidence: 10
Boston
Boston Col
Confidence: 10
UCLA
UCLA (3.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma
Confidence: 10
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 2
3 ,
2023-10-08
18:36:04
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Louisville
Louisville
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Iowa
Iowa St
Confidence: 10
Wyoming
Wyoming
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
UAB
UAB
Confidence: 10
Alabama
Alabama (2.5)
Confidence: 10
Utah
Utah St
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3)
Confidence: 10
Boston
Boston Col
Confidence: 10
UCLA
UCLA (3.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma
Confidence: 10
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 3
4 ,
2023-10-08
18:35:47
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Louisville
Louisville
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Iowa
Iowa St
Confidence: 10
Wyoming
Wyoming
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
UAB
UAB
Confidence: 10
Alabama
Alabama (2.5)
Confidence: 10
Utah
Utah St
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3)
Confidence: 10
Boston
Boston Col
Confidence: 10
UCLA
UCLA (3.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma
Confidence: 10
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 4
5 Allee, Chris
2023-10-07
17:37:46
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
S
S Florida (3.5)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (2.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado St (1.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3)
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
UCLA
UCLA (3.5)
Confidence: 10
Texas
Texas (6)
Confidence: 10
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 5
6 Wilson, Lee
2023-10-07
16:34:40
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
S
S Florida (3.5)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (2.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado St (1.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
Purdue
Purdue
Confidence: 10
UCF
UCF
Confidence: 10
Boston
Boston Col
Confidence: 10
UCLA
UCLA (3.5)
Confidence: 10
Texas
Texas (6)
Confidence: 10
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 6
7 Sheffield, Britt
2023-10-07
14:34:26
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
S
S Florida (3.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Alabama
Alabama (2.5)
Confidence: 10
Utah
Utah St
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3)
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Texas
Texas (6)
Confidence: 10
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 7
8 Rutledge, John
2023-10-07
13:56:04
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
S
S Florida (3.5)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (2.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado St (1.5)
Confidence: 10
Baylor
Baylor
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3)
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Texas
Texas (6)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 8
9 Cook, Dave
2023-10-07
13:32:59
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 10
Wyoming
Wyoming
Confidence: 5
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
S
S Florida (3.5)
Confidence: 10
Texas
Texas A&M
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 1
Utah
Utah St
Confidence: 10
Baylor
Baylor
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 10
UCF
UCF
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
UCLA
UCLA (3.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma
Confidence: 5
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 9
10 Delp, Al
2023-10-07
13:10:26
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
S
S Florida (3.5)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (2.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado St (1.5)
Confidence: 10
Baylor
Baylor
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3)
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
UCLA
UCLA (3.5)
Confidence: 10
Texas
Texas (6)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 10
Let’s GOOOOO MOUNTAINEERS!!!!!
11 Ingram, Mitch
2023-10-07
12:15:29
California
California in OT
Confidence: 10
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4) in OT
Confidence: 10
UAB
UAB in OT
Confidence: 10
Texas
Texas A&M in OT
Confidence: 10
Utah
Utah St in OT
Confidence: 10
Baylor
Baylor in OT
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3) in OT
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
UCLA
UCLA (3.5) in OT
Confidence: 10
Texas
Texas (6)
Confidence: 10
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 11
12 Edmondson, Tyler
2023-10-07
11:55:19
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
S
S Florida (3.5)
Confidence: 10
Texas
Texas A&M
Confidence: 10
Utah
Utah St
Confidence: 10
Baylor
Baylor
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 10
UCF
UCF
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State
Confidence: 10
Texas
Texas (6)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 12
13 Boyd, Kim
2023-10-07
04:56:25
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 10
Wyoming
Wyoming
Confidence: 10
Arizona
Arizona St
Confidence: 10
S
S Florida (3.5)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (2.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado St (1.5)
Confidence: 10
Baylor
Baylor
Confidence: 10
Purdue
Purdue
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3)
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma
Confidence: 10
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 13
14 Boyd, Mark
2023-10-07
04:56:07
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Iowa
Iowa St
Confidence: 10
Wyoming
Wyoming
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
S
S Florida (3.5)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (2.5)
Confidence: 10
Utah
Utah St
Confidence: 10
Baylor
Baylor
Confidence: 10
Purdue
Purdue
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3)
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma
Confidence: 10
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 14
15 Rotta, Daryl
2023-10-07
04:46:54
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 20
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 1
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 20
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 20
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 0
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 0
S
S Florida (3.5)
Confidence: 0

STUPID DOG PICK 2
Texas
Texas A&M
Confidence: 0
Utah
Utah St
Confidence: 0
Baylor
Baylor
Confidence: 0
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 0
Kansas
Kansas (3)
Confidence: 0

STUPID DOG PICK 3
Army
Army (3.5)
Confidence: 0
UCLA
UCLA (3.5)
Confidence: 0
Texas
Texas (6)
Confidence: 20
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 20
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 20
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 20
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 20
NC
NC State (7)
Confidence: 20
Delete entry # 15
16 Goodmon, April
2023-10-07
04:16:26
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
S
S Florida (3.5)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (2.5)
Confidence: 10
Utah
Utah St
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3)
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
UCLA
UCLA (3.5)
Confidence: 10
Texas
Texas (6)
Confidence: 10
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 16
17 Hundley, Tom
2023-10-07
03:45:06
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
S
S Florida (3.5)
Confidence: 10
Texas
Texas A&M in OT
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Colorado
Colorado St (1.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3)
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
UCLA
UCLA (3.5)
Confidence: 10
Texas
Texas (6)
Confidence: 10
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Arkansas
Arkansas in OT
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Kentucky
Kentucky in OT
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 17
18 Hundley, Pam
2023-10-07
03:43:44
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
S
S Florida (3.5)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (2.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado St (1.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3)
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
UCLA
UCLA (3.5)
Confidence: 10
Texas
Texas (6)
Confidence: 10
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 18
19 Taylor, Brad
2023-10-07
03:40:34
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 20
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 20
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 20
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 2
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 0

STUPID DOG PICK 1
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 0
S
S Florida (3.5)
Confidence: 0
Alabama
Alabama (2.5)
Confidence: 0
Utah
Utah St
Confidence: 0
Baylor
Baylor
Confidence: 0
Purdue
Purdue
Confidence: 0
Kansas
Kansas (3)
Confidence: 0
Army
Army (3.5)
Confidence: 0
UCLA
UCLA (3.5)
Confidence: 0
Texas
Texas (6)
Confidence: 20
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 3
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 20
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 20
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 20
NC
NC State (7)
Confidence: 20
Delete entry # 19
20 Hundley, Lewis
2023-10-07
03:30:45
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10
Iowa
Iowa St
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Wyoming
Wyoming
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
S
S Florida (3.5)
Confidence: 5
Alabama
Alabama (2.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado St (1.5)
Confidence: 5
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 5
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 5
UCF
UCF
Confidence: 5
Army
Army (3.5)
Confidence: 5
Wash
Wash State
Confidence: 5

STUPID DOG PICK 3
Texas
Texas (6)
Confidence: 5
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 20
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 20
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 20
NC
NC State (7)
Confidence: 20
Delete entry # 20
21 Rushing, Casey
2023-10-07
02:16:19
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 10
Wyoming
Wyoming
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
S
S Florida (3.5)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (2.5)
Confidence: 10
Utah
Utah St
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Baylor
Baylor
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Purdue
Purdue
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3)
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
UCLA
UCLA (3.5)
Confidence: 10
Texas
Texas (6)
Confidence: 10
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 21
22 Howell, Jermie
2023-10-07
01:49:48
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Iowa
Iowa St
Confidence: 10
Wyoming
Wyoming
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
UAB
UAB
Confidence: 10
Alabama
Alabama (2.5)
Confidence: 10
Utah
Utah St
Confidence: 10
Baylor
Baylor
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 10
UCF
UCF
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
UCLA
UCLA (3.5)
Confidence: 10
Texas
Texas (6)
Confidence: 10
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 22
Most wonderful time of the year!!
23 Mize, Wade
2023-10-07
01:16:46
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 18
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 13
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 12
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 12
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 11
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 8
S
S Florida (3.5)
Confidence: 5

STUPID DOG PICK 2
Texas
Texas A&M
Confidence: 2

STUPID DOG PICK 3
Colorado
Colorado St (1.5)
Confidence: 3
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 1

STUPID DOG PICK 1
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 2
Kansas
Kansas (3)
Confidence: 7
Army
Army (3.5)
Confidence: 6
UCLA
UCLA (3.5)
Confidence: 10
Texas
Texas (6)
Confidence: 12
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 12
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 12
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 20
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 18
NC
NC State (7)
Confidence: 16
Delete entry # 23
24 Watford, Pam
2023-10-07
00:12:04
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
S
S Florida (3.5)
Confidence: 10
Texas
Texas A&M
Confidence: 10
Colorado
Colorado St (1.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3)
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
UCLA
UCLA (3.5)
Confidence: 10
Texas
Texas (6)
Confidence: 10
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 24
25 Eagle, Jake
2023-10-06
23:17:32
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 15
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
S
S Florida (3.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Alabama
Alabama (2.5)
Confidence: 5

STUPID DOG PICK 3
Utah
Utah St
Confidence: 10
Baylor
Baylor
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 10
UCF
UCF
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
UCLA
UCLA (3.5)
Confidence: 10
Texas
Texas (6)
Confidence: 10
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 25
26 Sellers, Matt
2023-10-06
20:49:08
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 14
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 5
S
S Florida (3.5)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (2.5)
Confidence: 10
Utah
Utah St
Confidence: 6
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Purdue
Purdue
Confidence: 10
UCF
UCF
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Wash
Wash State
Confidence: 10
Texas
Texas (6)
Confidence: 10
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 15
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 26
27 Hundley, Elissa
2023-10-06
14:42:05
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
S
S Florida (3.5)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (2.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado St (1.5)
Confidence: 10
Baylor
Baylor
Confidence: 10

SD PICKS 1,2 and 3
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3)
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
UCLA
UCLA (3.5)
Confidence: 10
Texas
Texas (6)
Confidence: 10
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 27
28 Boland, Sheilla
2023-10-06
14:33:28
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
S
S Florida (3.5)
Confidence: 10
Texas
Texas A&M
Confidence: 10
Colorado
Colorado St (1.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3)
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
UCLA
UCLA (3.5)
Confidence: 10
Texas
Texas (6)
Confidence: 10
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 28
29 Chase, Jim
2023-10-06
12:50:35
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
S
S Florida (3.5)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (2.5)
Confidence: 10
Utah
Utah St
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 10
UCF
UCF
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State
Confidence: 10
Texas
Texas (6)
Confidence: 10
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 29
30 Fowler, Ed
2023-10-06
09:28:19
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
S
S Florida (3.5)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (2.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado St (1.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3)
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
UCLA
UCLA (3.5)
Confidence: 10
Texas
Texas (6)
Confidence: 10
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 30
31 Kaiser, Josh
2023-10-06
00:16:22
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 6

STUPID DOG PICK 1
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 6

STUPID DOG PICK 2
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
UAB
UAB
Confidence: 10
Alabama
Alabama (2.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado St (1.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3)
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State
Confidence: 10
Texas
Texas (6)
Confidence: 10
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 14
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 14
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 31
32 Goodmon, Roger
2023-10-05
23:54:24
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
UAB
UAB
Confidence: 10
Alabama
Alabama (2.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado St (1.5)
Confidence: 10
Baylor
Baylor
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3)
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
UCLA
UCLA (3.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 32
33 Riley, Chris
2023-10-05
21:01:53
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 20
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 5

STUPID DOG PICK 3
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 15
S
S Florida (3.5)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (2.5)
Confidence: 0

STUPID DOG PICK 1
Colorado
Colorado St (1.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 0
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 0
Kansas
Kansas (3)
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
UCLA
UCLA (3.5)
Confidence: 5
Texas
Texas (6)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 20
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 20
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 15
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 33
34 Hobson, Brian
2023-10-05
13:45:43
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
S
S Florida (3.5)
Confidence: 10
Texas
Texas A&M
Confidence: 10
Colorado
Colorado St (1.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3)
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
UCLA
UCLA (3.5)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma
Confidence: 10
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 34
35 Long, Marshall
2023-10-05
13:16:05
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
TX
TX Christian (6.5) in OT
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
S
S Florida (3.5)
Confidence: 10
Texas
Texas A&M
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Colorado
Colorado St (1.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
Purdue
Purdue
Confidence: 10
UCF
UCF
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
UCLA
UCLA (3.5)
Confidence: 10
Texas
Texas (6)
Confidence: 10
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 35
36 Long, Mark
2023-10-05
11:19:36
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
S
S Florida (3.5)
Confidence: 10
Texas
Texas A&M
Confidence: 10
Utah
Utah St
Confidence: 10
Baylor
Baylor
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3)
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
UCLA
UCLA (3.5)
Confidence: 10
Texas
Texas (6)
Confidence: 10
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 36
37 Line,
2023-10-05
04:58:20
Oregon
Oregon St (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
LSU
LSU (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Notre
Notre Dame (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
TX
TX Christian (6.5)
Confidence: 10
Fresno
Fresno St (5.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado (4)
Confidence: 10
S
S Florida (3.5)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (2.5)
Confidence: 10
Colorado
Colorado St (1.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
Iowa
Iowa (2.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3)
Confidence: 10
Army
Army (3.5)
Confidence: 10
UCLA
UCLA (3.5)
Confidence: 10
Texas
Texas (6)
Confidence: 10
N
N Carolina (8.5)
Confidence: 10
Mississippi
Mississippi (11.5)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (14)
Confidence: 10
Florida
Florida (18.5)
Confidence: 10
NC
NC State (7)
Confidence: 10
Delete entry # 37
Page #1 of 1