Week 7 Picks
Main Menu
Old Picks: Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6
Contact webmaster Click here tomake your picks
Z name Game_1:
Louisville (8)
@
Pittsburgh
Game_2:
Troy (4)
@
Army
Game_3:
Kansas (3.5)
@
Oklahoma St
Game_4:
Wake Forest (1)
@
VA Tech
Game_5:
Florida
@
S Carolina (2)
Game_6:
USC
@
Notre Dame (2.5)
Game_7:
Missouri
@
Kentucky (2.5)
Game_8:
Oregon
@
Washington (3)
Game_9:
Texas A&M
@
Tennessee (3.5)
Game_10:
BYU
@
TX Christian (5)
Game_11:
Auburn
@
LSU (11.5)
Game_12:
Kansas St
@
Texas Tech (1)
Game_13:
Miami
@
N Carolina (3.5)
Game_14:
NC State
@
Duke (3.5)
Game_15:
UCLA
@
Oregon St (4.5)
Game_16:
Arizona
@
Wash State (8.5)
Game_17:
Iowa
@
Wisconsin (9.5)
Game_18:
California
@
Utah (13)
Game_19:
Arkansas
@
Alabama (19.5)
Game_20:
Iowa St
@
Cincinnati (3.5)
1 AAAATIES,
2023-10-16
13:52:31
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
Delete entry # 1
2 AAATHEKEY,
2023-10-16
13:40:49
Pittsburgh
Pittsburgh
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Troy
Troy (4)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Oklahoma
Oklahoma St
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
VA
VA Tech
Confidence: 10
Florida
Florida
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (2.5)
Confidence: 10
Missouri
Missouri
Confidence: 10
Washington
Washington (3)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St
Confidence: 10
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Arizona
Arizona
Confidence: 10
Iowa
Iowa
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10
Iowa
Iowa St
Confidence: 10
Delete entry # 2
3 Hundley, Elissa
2023-10-14
16:38:43
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10
Troy
Troy (4)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Wake
Wake Forest (1)
Confidence: 10
S
S Carolina (2)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (2.5)
Confidence: 10
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (3)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 5
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 5
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 20
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Temple
@
North Texas (7.5)
STUPID DOG PICK 3
Wyoming
@
Air Force (10)
STUPID DOG PICK 2
UAB
@
UTSA (10)
STUPID DOG PICK 1
Delete entry # 3
4 Sheffield, Britt
2023-10-14
15:58:40
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10
Troy
Troy (4)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Wake
Wake Forest (1)
Confidence: 10
S
S Carolina (2)
Confidence: 10
USC
USC
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (3)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 10
NC
NC State
Confidence: 10
UCLA
UCLA
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Delete entry # 4
5 Wilson, Lee
2023-10-14
15:36:44
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Troy
Troy (4)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
VA
VA Tech
Confidence: 10
Florida
Florida
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (2.5)
Confidence: 10
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (3)
Confidence: 10
Texas
Texas A&M
Confidence: 10
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
Miami
Miami
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Delete entry # 5
6 Rutledge, John
2023-10-14
14:25:31
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10
Troy
Troy (4)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Wake
Wake Forest (1)
Confidence: 10
S
S Carolina (2)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (2.5)
Confidence: 10
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Kansas
Kansas St
Confidence: 10
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Wyoming
@
Air Force (10)
STUPID DOG PICK 3
Delete entry # 6
7 Mize, Wade
2023-10-14
13:22:33
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 17
Troy
Troy (4)
Confidence: 12
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
VA
VA Tech
Confidence: 3
S
S Carolina (2)
Confidence: 1
Notre
Notre Dame (2.5)
Confidence: 2

STUPID DOG PICK 3
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 3

STUPID DOG PICK 1
Washington
Washington (3)
Confidence: 1

STUPID DOG PICK 2
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 18
TX
TX Christian (5)
Confidence: 12
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 16
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 2
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 4
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 6
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 6
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 19
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 20
Utah
Utah (13)
Confidence: 20
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 15
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 13
Delete entry # 7
8 Fowler, Ed
2023-10-14
12:22:06
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Troy
Troy (4)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Wake
Wake Forest (1)
Confidence: 10
S
S Carolina (2)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (2.5)
Confidence: 10
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (3)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Delete entry # 8
9 Ingram, Mitch
2023-10-14
11:43:25
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10
Troy
Troy (4)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5) in OT
Confidence: 10
Wake
Wake Forest (1) in OT
Confidence: 10
S
S Carolina (2) in OT
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (2.5) in OT
Confidence: 10
Kentucky
Kentucky (2.5) in OT
Confidence: 10
Washington
Washington (3) in OT
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (3.5) in OT
Confidence: 10
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
Auburn
Auburn in OT
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Texas
Texas Tech (1) in OT
Confidence: 10
N
N Carolina (3.5) in OT
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5) in OT
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5) in OT
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5) in OT
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Cincinnati
Cincinnati (3.5) in OT
Confidence: 10
Delete entry # 9
10 Hundley, Pam
2023-10-14
04:22:50
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10
Troy
Troy (4)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Wake
Wake Forest (1)
Confidence: 5
S
S Carolina (2)
Confidence: 5
Notre
Notre Dame (2.5)
Confidence: 5
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 5
Washington
Washington (3)
Confidence: 10
Texas
Texas A&M
Confidence: 10
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 20
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 20
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
UNLV (10)
@
Nevada
STUPID DOG PICK 1
GA Southern
@
James Mad (3.5)
STUPID DOG PICK 3
UL Monroe
@
Texas St (16.5)
STUPID DOG PICK 2
Delete entry # 10
11 Hundley, Lewis
2023-10-14
03:58:11
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10
Troy
Troy (4)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Wake
Wake Forest (1)
Confidence: 5
S
S Carolina (2)
Confidence: 5
Notre
Notre Dame (2.5)
Confidence: 5
Missouri
Missouri
Confidence: 5
Oregon
Oregon
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 10
BYU
BYU
Confidence: 10
Auburn
Auburn
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Kansas
Kansas St
Confidence: 5
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 5
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 20
Utah
Utah (13)
Confidence: 20
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 20
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
UAB
@
UTSA (10)
STUPID DOG PICK 2
UL Monroe
@
Texas St (16.5)
STUPID DOG PICK 1
Delete entry # 11
12 Boyd, Mark
2023-10-14
03:24:01
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10
Army
Army
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
VA
VA Tech
Confidence: 10
S
S Carolina (2)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (2.5)
Confidence: 10
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon
Confidence: 10
Texas
Texas A&M
Confidence: 10
BYU
BYU
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St
Confidence: 10
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Georgia (31.5)
@
Vanderbilt
STUPID DOG PICK 1
Ohio St (19.5)
@
Purdue
STUPID DOG PICK 2
Michigan St
@
Rutgers (5.5)
STUPID DOG PICK 3
Delete entry # 12
13 Taylor, Brad
2023-10-14
03:03:56
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 20
Troy
Troy (4)
Confidence: 0
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 0
VA
VA Tech
Confidence: 0
S
S Carolina (2)
Confidence: 0
Notre
Notre Dame (2.5)
Confidence: 0
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 0
Washington
Washington (3)
Confidence: 0
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 20
TX
TX Christian (5)
Confidence: 20
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 1
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 0
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 0
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 20
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 20
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 20
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 2
Utah
Utah (13)
Confidence: 20
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 20
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 0
UNLV (10)
@
Nevada
STUPID DOG PICK 3
Delete entry # 13
14 Boland, Sheilla
2023-10-14
02:26:18
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Troy
Troy (4)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Wake
Wake Forest (1)
Confidence: 10
S
S Carolina (2)
Confidence: 10
USC
USC
Confidence: 10
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (3)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Delete entry # 14
15 Cook, Dave
2023-10-14
01:28:52
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10
Army
Army
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
VA
VA Tech
Confidence: 10
Florida
Florida
Confidence: 10
USC
USC
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Missouri
Missouri
Confidence: 10
Washington
Washington (3)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St
Confidence: 10
Miami
Miami
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
UCLA
UCLA
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Delete entry # 15
16 Hundley, Tom
2023-10-14
00:35:50
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Troy
Troy (4)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Wake
Wake Forest (1)
Confidence: 10
Florida
Florida
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (2.5)
Confidence: 10
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (3)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
Auburn
Auburn
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Delete entry # 16
17 Allee, Chris
2023-10-13
22:30:18
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Troy
Troy (4)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Wake
Wake Forest (1)
Confidence: 10
Florida
Florida
Confidence: 10
USC
USC
Confidence: 10
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Delete entry # 17
18 Howell, Jermie
2023-10-13
22:28:52
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Army
Army
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Oklahoma
Oklahoma St
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
VA
VA Tech
Confidence: 10
S
S Carolina (2)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (2.5)
Confidence: 10
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (3)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 10
BYU
BYU
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St
Confidence: 10
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Delete entry # 18
19 Long, Mark
2023-10-13
21:58:39
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Troy
Troy (4)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
VA
VA Tech
Confidence: 10
S
S Carolina (2)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (2.5)
Confidence: 10
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (3)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Delete entry # 19
20 Long, Marshall
2023-10-13
21:44:41
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10
Troy
Troy (4)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
VA
VA Tech
Confidence: 10
S
S Carolina (2)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (2.5)
Confidence: 10
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (3)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Miami (OH) (9)
@
W Michigan
STUPID DOG PICK 1
Bowling Grn
@
Buffalo (6)
STUPID DOG PICK 2
U Mass
@
Penn St (42.5)
STUPID DOG PICK 3
Delete entry # 20
21 Edmondson, Tyler
2023-10-13
21:35:03
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Army
Army
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Wake
Wake Forest (1)
Confidence: 10
S
S Carolina (2)
Confidence: 10
USC
USC
Confidence: 10
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (3)
Confidence: 10
Texas
Texas A&M
Confidence: 10
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St
Confidence: 10
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Delete entry # 21
22 Boyd, Kim
2023-10-13
21:25:34
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Army
Army
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
VA
VA Tech
Confidence: 10
Florida
Florida
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (2.5)
Confidence: 10
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Delete entry # 22
23 Goodmon, April
2023-10-13
21:21:29
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10
Troy
Troy (4)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
VA
VA Tech
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
S
S Carolina (2)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (2.5)
Confidence: 10
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (3)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Delete entry # 23
24 Sellers, Matt
2023-10-13
21:00:16
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10
Troy
Troy (4)
Confidence: 8
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Wake
Wake Forest (1)
Confidence: 5
S
S Carolina (2)
Confidence: 10
USC
USC
Confidence: 10
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 12
Oregon
Oregon
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 8
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
UCLA
UCLA
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 12
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 15
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Boise St (7.5)
@
Colorado St
STUPID DOG PICK 2
GA Southern
@
James Mad (3.5)
STUPID DOG PICK 1
Michigan St
@
Rutgers (5.5)
STUPID DOG PICK 3
Delete entry # 24
25 Rushing, Casey
2023-10-13
20:22:05
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10
Army
Army
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Oklahoma
Oklahoma St
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Wake
Wake Forest (1)
Confidence: 10
S
S Carolina (2)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (2.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (3)
Confidence: 10
Texas
Texas A&M
Confidence: 10
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Delete entry # 25
26 Eagle, Jake
2023-10-13
15:57:21
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10
Troy
Troy (4)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Wake
Wake Forest (1)
Confidence: 10
S
S Carolina (2)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Notre
Notre Dame (2.5)
Confidence: 10
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (3)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Delete entry # 26
27 Chase, Jim
2023-10-13
13:47:03
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Troy
Troy (4)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Wake
Wake Forest (1)
Confidence: 10
Florida
Florida
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (2.5)
Confidence: 10
Missouri
Missouri
Confidence: 10
Oregon
Oregon
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
UCLA
UCLA
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Delete entry # 27
28 Goodmon, Roger
2023-10-13
02:12:34
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10
Troy
Troy (4)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Wake
Wake Forest (1)
Confidence: 10
S
S Carolina (2)
Confidence: 10
USC
USC
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (3)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Kansas
Kansas St
Confidence: 10
Miami
Miami
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Delete entry # 28
29 Watford, Pam
2023-10-12
16:17:02
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10
Troy
Troy (4)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Wake
Wake Forest (1)
Confidence: 10
S
S Carolina (2)
Confidence: 10
USC
USC
Confidence: 10
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (3)
Confidence: 10
Texas
Texas A&M
Confidence: 10
BYU
BYU
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Delete entry # 29
30 Kaiser, Josh
2023-10-12
11:51:46
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10
Troy
Troy (4)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Wake
Wake Forest (1)
Confidence: 10
Florida
Florida
Confidence: 10
USC
USC
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Washington
Washington (3)
Confidence: 10
Texas
Texas A&M
Confidence: 10
BYU
BYU
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St
Confidence: 10
Miami
Miami
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10
Iowa
Iowa St
Confidence: 10
Delete entry # 30
31 Riley, Chris
2023-10-12
02:39:35
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 5
Troy
Troy (4)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Wake
Wake Forest (1)
Confidence: 10
S
S Carolina (2)
Confidence: 0
Notre
Notre Dame (2.5)
Confidence: 0

STUPID DOG PICK 3
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (3)
Confidence: 5
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 20
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 15
Utah
Utah (13)
Confidence: 20
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 15
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Delete entry # 31
32 Line,
2023-10-11
18:54:20
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10
Troy
Troy (4)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Wake
Wake Forest (1)
Confidence: 10
S
S Carolina (2)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (2.5)
Confidence: 10
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (3)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Georgia (31.5)
@
Vanderbilt
STUPID DOG PICK 1
Ohio St (19.5)
@
Purdue
SD Picks 2 and 3
Delete entry # 32
33 Line,
2023-10-11
18:54:06
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10
Troy
Troy (4)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Wake
Wake Forest (1)
Confidence: 10
S
S Carolina (2)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (2.5)
Confidence: 10
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (3)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Ohio St (19.5)
@
Purdue
SD PICKS 1,2 and 3
Delete entry # 33
34 Line,
2023-10-11
18:46:04
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10
Troy
Troy (4)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Wake
Wake Forest (1)
Confidence: 10
S
S Carolina (2)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (2.5)
Confidence: 10
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (3)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Georgia (31.5)
@
Vanderbilt
SD PICKS 1,2 and 3
Delete entry # 34
35 Delp, Al
2023-10-09
21:19:34
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10
Troy
Troy (4)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Wake
Wake Forest (1)
Confidence: 10
Florida
Florida
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
USC
USC
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (3)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
Miami
Miami
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
NC
NC State
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Delete entry # 35
Let’s GOOOOO MOUNTAINEERS!!!!
36 Hobson, Brian
2023-10-09
12:49:01
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Army
Army
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Oklahoma
Oklahoma St
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
VA
VA Tech
Confidence: 10
Florida
Florida
Confidence: 10
USC
USC
Confidence: 10
Missouri
Missouri
Confidence: 10
Oregon
Oregon
Confidence: 10
Texas
Texas A&M
Confidence: 10
BYU
BYU
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10
Kansas
Kansas St
Confidence: 10
Miami
Miami
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Delete entry # 36
37 Line,
2023-10-09
04:03:02
Louisville
Louisville (8)
Confidence: 10
Troy
Troy (4)
Confidence: 10
Kansas
Kansas (3.5)
Confidence: 10
Wake
Wake Forest (1)
Confidence: 10
S
S Carolina (2)
Confidence: 10
Notre
Notre Dame (2.5)
Confidence: 10
Kentucky
Kentucky (2.5)
Confidence: 10
Washington
Washington (3)
Confidence: 10
Tennessee
Tennessee (3.5)
Confidence: 10
TX
TX Christian (5)
Confidence: 10
LSU
LSU (11.5)
Confidence: 10
Texas
Texas Tech (1)
Confidence: 10
N
N Carolina (3.5)
Confidence: 10
Duke
Duke (3.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon St (4.5)
Confidence: 10
Wash
Wash State (8.5)
Confidence: 10
Wisconsin
Wisconsin (9.5)
Confidence: 10
Utah
Utah (13)
Confidence: 10
Alabama
Alabama (19.5)
Confidence: 10
Cincinnati
Cincinnati (3.5)
Confidence: 10
Bowling Grn
@
Buffalo (6)
STUPID DOG PICK 1
Temple
@
North Texas (7.5)
STUPID DOG PICK 2
Wyoming
@
Air Force (10)
STUPID DOG PICK 3
Delete entry # 37
Page #1 of 1